Algemene Voorwaarden

REIKWIJDTE


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtshandeling waarbij Meteo Diensten een dienst of product levert, zal gaan leveren of heeft geleverd, met inbegrip van verhuur.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst stemt de wederpartij in dat deze Algemene voorwaarden hoger in rang staan dan eventuele eigen inkoopvoorwaarden of gelijksoortige voorwaarden van de wederpartij, zelfs als deze voorwaarden van de wederpartij bepalen dat voorwaarden van de wederpartij het hoogste in rang is.
 3. Mocht één of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden op enig moment, gedeeltelijk of geheel, vernietigbaar of nietig blijken als gevolg van een gerechtelijke uitspraak die specifiek betrekking heeft op deze Algemene voorwaarden dan blijven de overige bepalingen in stand.
 4. Niet strikte naleving van enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden houdt niet in dat Meteo Diensten afziet van diens rechten.
 5. In situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien dient zoveel als mogelijk aangesloten te worden bij datgeen waarin wel voorzien is.
 6. Door het aangaan van een overeenkomst bepalen Meteo Diensten en wederpartij dat zij in geval van een geschil eerst alle beschikbare buitengerechtelijke middelen zullen gebruiken, waaronder mediation, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.
 7. Het Nederlands recht is van toepassing. Door het aangaan van een overeenkomst stemt een niet- Nederlandse wederpartij er mee in dat uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.
 8. Door het aangaan van een overeenkomst bepalen Meteo Diensten en wederpartij dat uitsluitend de rechtbank in de woonplaats van Meteo Diensten, de Rechtbank Rotterdam, in eerste aanleg bevoegd is.

DEFINITIES


 1. Met een Evenement wordt een evenement, festival, demonstratie, manifestatie, wedstrijd of daarmee vergelijkbare gebeurtenis bedoeld.
 2. Er bestaan nadere kosten. Bij nadere kosten moet gedacht worden aan inhuur van uitzendkrachten, reis- , verblijf-, verzend-, en/of administratiekosten die vooraf redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; of in het geval dat de overeenkomst binnen 72 uur voor aanvang van het Evenement wordt gesloten de extra kosten welke redelijkerwijs benodigd waren om uitvoering te geven aan de overeenkomst; of in het dat geval dat overeenkomst vroegtijdig beëindigt worden ook de kosten die zijn aangegaan voor inhuur van derden en/of producten en/of diensten van derden welke niet meer geannuleerd kunnen worden zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht bij Meteo Diensten.

OFFERTE/AANBIEDING


 1. Alle offertes of aanbiedingen door Meteo Diensten zijn vrijblijvend en geldend gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte of aanbieding een kortere termijn voor aanvaarding is gesteld. Datum van verzending is hierbij leidend.
 2. In afwijking met hetgeen bepaald onder 11. geldt dat een offerte of aanbieding altijd eindigt 72 uur voor aanvang van het Evenement. Bij aanvaarding binnen 72 uur voor aanvang van het evenement kunnen nadere kosten in rekening worden gebracht.
 3. Eerder uitgebrachte offertes of aanbiedingen waarvan de termijn voor aanvaarding is verstreken of gesloten overeenkomsten vormen nimmer een rechtsgrond voor een nieuwe overeenkomst, ze zijn hooguit een uitnodiging tot het aangaan van onderhandelingen.
 4. Meteo Diensten is niet gehouden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes of aanbiedingen, waarvan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen vermoeden of begrijpen dat deze niet juist waren.
 5. Alle prijzen genoemd in offertes of aanbiedingen zijn exclusief heffingen en/of toeslagen en/of legeskosten op grond van landelijke en/of lokale wetgeving, zoals BTW.
 6. Betreft een offerte, aanbieding of overeenkomst uitsluitend verhuur, dan wordt er een borg gevraagd. Bij overige offertes of aanbiedingen kan een borg worden gevraagd.

OVEREENKOMST


 1. Een overeenkomst ontstaat alleen door een specifiek aanbod gemaakt door Meteo Diensten middels een offerte of aanbieding en aanvaarding daarvan in zijn geheel door de wederpartij.
 2. Mocht de wederpartij wensen af te wijken op het aanbod dan volgt aanvaarding uitsluitend na schriftelijke acceptatie door Meteo Diensten, zelfs als de afwijking op het aanbod van ondergeschikt belang is of lijkt te zijn.
 3. Overeenkomsten zijn altijd voor bepaalde tijd, met een maximale duur van vijf maanden. Voortgezette overeenkomsten zijn alleen geldig na schriftelijke toestemming vooraf door Meteo Diensten.
 4. Indien de overeenkomst strekt tot het leveren van een dienst of verhuur kan deze zonder kosten tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de uitvoer geannuleerd worden Vindt er annulering plaats binnen 72 uur dan wordt 100% van de offerte of aanbieding in rekening gebracht en wordt er niet begonnen met de uitvoering van de overeenkomst maar blijft de wederpartij tot betaling verschuldigd. Datum en tijdstip van ontvangst is hierbij leidend.
 5. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, door middel van opschorting of opzegging, van de zijde van de wederpartij wort de huur of prijs voor de te leveren dienst voor de eerstvolgende 72 uur alsnog in rekening gebracht, welke nooit hoger is dan dat wat aanvankelijk overeengekomen is. Daarbij kunnen ook eventuele nadere kosten in rekening worden gebracht.
 6. In geval van beslaglegging op roerende en/of onroerende goederen van wederpartij, danwel faillissement, danwel (het voornemen tot) (aanvraag van) surseance van betaling wordt de overeenkomst op het eerst volgende mogelijke tijdstip ontbonden, met in gedachte van datgeen wat bepaald is onder punt 21. Alle nadere kosten worden in rekening gebracht.
 7. Wijziging en of aanvulling van de overeenkomst is mogelijk, uitsluitend met instemming van Meteo Diensten. Hierbij kunnen nadere kosten in rekening worden gebracht die bij wijziging of aanvulling van de overeenkomst nog niet nadrukkelijk als zodanig zijn genoemd, maar welke wel redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 8. (Incidentele) werkzaamheden die Meteo Diensten uitvoert ten gunste van wederpartij, welke niet omschreven staan op de website van Meteo Dienst en/of niet vermeld staan op de offerte of aanbieding, zullen in rekening worden gebracht tegen een tarief van € 70,- per uur per persoon, exclusief BTW.

VERHUUR


 1. De door Meteo Diensten verhuurde en/of beschikbaar gestelde apparatuur is en blijft eigendom van Meteo Diensten. Wederpartij mag geenszins de suggestie wekken dat zij eigenaar is of als eigenaar optreden: wederpartij heeft het slechts in bruikleen.
 2. In de overeenkomst welke (mede) strekt tot verhuur wordt nadrukkelijk aangegeven over welk tijdvak de huur wordt berekend, wanneer het gehuurde door Meteo Diensten wordt aangeleverd en wanneer het gehuurde door Meteo Diensten wordt opgehaald.
 3. Wederpartij geeft aan met welk doel er gehuurd wordt en welke persoon of personen het gehuurde bedienen. Onderverhuur of bediening door andere personen dan genoemd is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf door Meteo Diensten.
 4. De huur wordt altijd berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als hele dag wordt gerekend.
 5. Voor optimale werking van het gehuurde adviseert Meteo Diensten op welke locatie het gehuurde geplaatst dient te worden.
 6. Meteo Diensten en wederpartij streven er naar om het gehuurde tenminste één dag voor het Evenement te installeren. Wederpartij stelt één medewerker beschikbaar om het gehuurde te installeren, tenzij anders overeengekomen is.
 7. Wederpartij draagt er zorg voor dat Meteo Diensten met een gewone auto over goed berijdbare wegen toegang heeft tot de plek waar het gehuurde geleverd en opgehaald moet worden, deze bereikbaarheid geldt ook voor de locatie van installatie; hieronder inbegrepen eventuele verkeers- of parkeerontheffingen, parkeerplaats of daarmee vergelijkbaar in de directe nabijheid (minder dan 100 meter).
 8. Meteo Diensten heeft te allen tijde toegang tot hetgeen ze aan wederpartij verhuurt.
 9. Gezien de aard van hetgeen Meteo Diensten verhuurt en relatief zeer korte tijd dat gehuurde daadwerkelijk gehuurd wordt dient de wederpartij direct na levering van het gehuurde dit te controleren op gebreken, inclusief de juiste werking van het gehuurde. Indien de wederpartij niet binnen drie uur na aflevering van het geleverde Meteo Diensten wijst op gebreken dan vervalt het recht van reclame.
 10. Wederpartij is uitsluitend bevoegd het gehuurde te gebruiken volgens de instructies die geleverd worden bij aflevering. Ander gebruik dan beschreven in de instructies is niet toegestaan.
 11. Ter benadrukking van het voorgaande wordt bij deze expliciet vermeldt dat elke verandering, reparatie of verplaatsing van het gehuurde niet is toegestaan.
 12. Wederpartij is risicodrager van het gehuurde en zal zo nodig het gehuurde verzekeren tegen schade, bijvoorbeeld als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging, molest en nadrukkelijk ook als gevolg van extreme weersomstandigheden.
 13. Alle schade ontstaan tijdens verhuur aan het gehuurde zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht. Ook als schade wordt aan gemerkt de schade of kosten als het gevolg van het aanbrengen van veranderingen, (deugdelijke) reparatie (inclusief de kosten van het ongedaan maken van de reparatie) of verplaatsen van het gehuurde en/of schoonmaak (reiniging) van het gehuurde.
 14. Onmiddellijke opzegging of opschorting is gezien de aard van hetgeen Meteo Diensten verhuurt en relatief zeer korte tijd dat het gehuurde daadwerkelijk gehuurd wordt niet mogelijk. De kortst mogelijke termijn waarop opzegging danwel opschorting mogelijk is bedraagt 72 uur. De opzegging danwel opschorting wordt pas effectief als Meteo Diensten het gehuurde heeft opgehaald.
 15. Wederpartij dient Meteo Diensten onverwijld in kennis te stellen bij beslaglegging op banktegoeden en/of roerende en/of onroerende goederen van wederpartij, danwel faillissement, danwel surseance van betaling, danwel ontnemingen, danwel andere wijze van handelen waarbij de eigendomsrechten van Meteo Diensten worden geschaad.

DIENSTEN


 1. Meteo Diensten spant zich in, met behulp van op dat moment publiek beschikbare informatie over de stand der wetenschap in de weerkunde, naar beste inzicht, vermogen en handelend volgens de vereisten die redelijkerwijs gesteld mogen worden aan goed vakmanschap, de overeenkomsten uit te voeren.
 2. Het staat Meteo Diensten vrij om daarbij derden in te huren of diens diensten of producten te betrekken en daarmee uitvoering te geven aan de overeenkomst. De kosten hiervan zijn reeds meegenomen in de offerte of aanbieding.
 3. Voor wat betreft door Meteo Diensten geldt nadrukkelijk dat de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 aanhef en onder lid 2 Burgerlijk Wetboek en 7:409 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 4. Meteo Diensten zal data die zij zelf verzamelt heeft ten behoeve van het verstrekken van adviezen tijdens een Evenement tot zes weken na dat Evenement bewaren. Op verzoek van wederpartij wordt deze informatie verstrekt. Deze informatie kan en mag ook worden gebruikt om verantwoording af te leggen.
 5. Afhankelijk van hetgeen is overeengekomen levert Meteo Diensten informatie over de weerssituatie op dat moment (live) en in de nabije toekomst. Afhankelijk van hetgeen is overeengekomen levert deze informatie geheel of gedeeltelijk ook aan op een website of op andere manieren.
 6. Meteo Diensten geeft alleen advies en informatie over de weerssituatie en die in de nabije toekomst; Meteo Diensten kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor beslissingen die genomen worden op basis van die informatie, zoals, maar niet uitsluitend, het afgelasten van een Evenement.
 7. In geval van uitvoering op locatie bij een Evenement is Meteo Diensten gerechtigd haar werkzaamheden tijdelijk te onderbreken bij extreem weer of gevaarlijk weer zover dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de eigen mensen van Meteo Diensten. Ook het gedeelte waarbij Meteo Diensten tijdelijk haar werkzaamheden heeft onderbroken zullen betaald moeten worden. Door wederpartij is dit niet aan te merken als gebrek, verzuim of wanprestatie, dit is een risico dat de wederpartij accepteert bij het aangaan van de overeenkomt.
 8. In geval van uitvoering op locatie bij een Evenement draagt wederpartij er zorg voor dat Meteo Diensten redelijkerwijs wordt gefaciliteerd, waarbij in ieder geval wordt gezorgd voor verse koffie/thee en een gratis parkeerplaats een normale personenauto binnen 250 meter loopafstand van de locatie van uitvoering.
 9. Indien de wederpartij buiten Meteo Diensten om informatie betrekt over de weerssituatie ten behoeve van het Evenement dan dient de wederpartij deze informatie terstond te delen met Meteo Diensten. Dit is noodzakelijk om eventueel verschil in advies over de weerssituatie te duiden en daarmee uitvoering te geven aan goed vakmanschap.

OVERMACHT


 1. Meteo Diensten is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien Meteo Diensten daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt; met inbegrip van, maar niet uitsluitend, werkstakingen van of door derden.
 2. Meteo Diensten kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan de duur van de overeenkomst, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens de schade die reeds ontstaan is voor de periode van overmacht.
 3. Extreem weer of gevaarlijk weer is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij extreem weer of gevaarlijk weer moet onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht worden aan extreme temperaturen, extreme hoeveelheden neerslag, onweer en bliksem, zeer hoge windsnelheden en andere weersituaties waarbij er gevaar is voor mens, dier of goed.

FACTUUR


 1. Betaling van een factuur dient te geschiedde binnen 14 dagen na verzending van de factuur op de wijze en valuta die Meteo Diensten in de factuur vermeldt.
 2. Meteo Diensten stuurt, indien de factuur nog niet voldaan is, op de 22e dag een betalingsherinnering, als aanmaning.
 3. Indien de factuur na 30 dagen niet voldaan is, dan is de wederpartij vanwege rechtswege en deze bepaling in de Algemene voorwaarden in verzuim. Vanaf dat moment is er ook wettelijke rente verschuldigd.
 4. Betalingen na de 30e dag zullen in eerste instantie verrekend worden met de buitenrechtelijke kosten welke redelijkerwijs in rekening gebracht mogen worden (Voorwerk II), vervolgens verrekend met de rente die op dat moment verschuldigd is en wordt pas als laatste verrekend met de hoofdsom. Meteo Diensten is gerechtigd, zonder daarmee in verzuim te komen, een aanbod tot betaling te weigeren indien dat aanbod een andere volgorde van toerekening van betaling aanwijst. Meteo Diensten kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarmee niet gelijktijdig ook de buitengerechtelijke kosten en rente wordt voldaan.
 5. Verrekening vindt uitsluitend plaats tegen de hoofdsom.
 6. Een bezwaar tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting over die factuur niet op.
 7. Als de wederpartij geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 Burgerlijk Wetboek (art. 6:231 – 6:247 BW) dan is de wederpartij niet gerechtig om de betaling van de factuur op een andere grond op te schorten.

GARANTIE, KLACHTEN


 1. Bij levering van een product dient de wederpartij op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk binnen acht dagen, het product te controleren op de juiste werking en redelijke eisen die aan het product gesteld worden, bij gebruik van het product op de wijze waarvoor het bedoeld is. Eventuele gebreken dienen zo spoedig als mogelijk gemeld te worden. Onzichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na ontdekking gemeld te zijn. Melden kan via een wijze zoals beschreven op de website van Meteo Diensten. Alleen bij tijdige melding zal Meteo Diensten overgaan tot herstel en/of vervanging van het product.
 2. Er is een beperkt retourneringsrecht voor radiografische producten waarbij vermeldt staat dat deze alleen geschikt is voor Nederland. Deze producten worden alleen retour genomen bij een gebrek welke redelijkerwijs te wijten is aan Meteo Diensten.
 3. Wanneer de wederpartij misbruikt maakt van diens rechten (als consument, zoals bedoeld in Boek 5 Burgerlijk Wetboek) dan worden alle kosten die in verband daarmee zijn gemaakt in rekening gebracht bij de wederpartij.
 4. Daar waar mogelijk tracht Meteo Diensten elke 24 uur het gehuurde te controleren op juiste werking.

AANSPRAKELIJKHEID


 1. Meteo Diensten is slechts aansprakelijk tot datgeen waartoe ze wettelijk verplicht is en datgeen wat in deze Algemene voorwaarden is opgenomen.
 2. Nadrukkelijk is Meteo Diensten niet aansprakelijk op datgeen waartoe zijn geen enkele invloed heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het daadwerkelijk verloop van het weer gedurende een dag, weersomstandigheden daarbij inbegrepen zoals, maar niet uitsluiten, extreme neerslag, extreme temperaturen, onweer en bliksem, zeer hoge windsnelheden en andere situaties waarbij er gevaar is voor mens, dier of goed.
 3. Meteo Diensten aanvaardt alleen directe en rechtstreekse schade als het gevolg van het handelen van diens personeel of derden voor zover deze werkten in de uitvoering van de opdracht die Meteo Diensten gegeven; met inbegrip van redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe en rechtstreekse schade.
 4. Meteo Diensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder inbegrepen, maar niet uitsluitend: gevolgschade(s), gederfde winst(en), gemiste besparingen, en/of schade dor bedrijfsstagnatie.
 5. Meteo Diensten levert informatie over de weerssituatie, specifiek ook voor een Evenement. De wederpartij is altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van instructies door overheidsinstanties, zoals de Veiligheidsregio, GHOR, Brandweer en/of Politie; het maken van een noodplan; het in werking stellen van het noodplan. De rol van Meteo Diensten is beperkt tot het geven van informatie en advies.
 6. Wederpartij vrijwaart Meteo Diensten van aansprakelijk over datgeen waartoe Meteo Diensten geen enkele invloed heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het daadwerkelijk verloop van het weer gedurende een dag, weersomstandigheden daarbij inbegrepen zoals, maar niet uitsluiten, extreme neerslag, extreme temperaturen, onweer en bliksem, zeer hoge windsnelheden en andere situaties waarbij er gevaar is voor mens, dier of goed.
 7. Meteo Diensten behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van weten regelgeving. Wederepartij heeft het recht de ontvangen kennis en adviezen van Meteo Diensten te gebruiken zoals deze wenst, zover dit geen publicatie inhoudt van vertrouwelijke gegevens van Meteo Diensten.
 8. Meteo Diensten gebruikt bij de samenstelling van informatie tot een advies ook gegevens die afkomstig zijn van derde partijen, welke te herkennen zijn aan logo’s, beeldmerken en bronvermeldingen. Deze gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijke gegevens, tenzij de wederpartij een overeenkomst heeft met betreffende derde partijen, welke strekt tot de openbaarmaking van die gegevens.

VINDPLAATS, WIJZIGING


 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 66336694
 2. Dit is versie: 4 (april 2019)
 3. Alleen de steeds laatst gedeponeerde versie, danwel de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, is van toepassing.
 4. Partijen mogen overeenkomen dat een nieuwere nog niet gedeponeerde versie van toepassing zal zijn. In dat geval zal een kopie van die Algemene voorwaarden met ondertekening toegevoegd worden aan de opdrachtbevestiging.
 5. De Nederlandse tekst en bedoelingen volgens Nederlands recht zijn bepalend voor de uitleg van dit document.

Algemene voorwaarden Meteo Diensten per april 2019 versie 4.